O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

Polityka prywatności sklepu internetowego https://www.littlehouse.pl

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.Jeśli zamierzasz złożyć zamówienie w naszym sklepie, wysłać zapytanie na temat ofert i usług oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

2. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w sklepie

www.littlehouse.pl jest P&M Capital, Tomasz Krzemiński,  adres: 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A m 296, NIP :118-055-29-82

3. Jakie dane zbieramy:

W celu przesłania oferty lub zakupu prosimy o podanie:

a)   imię i nazwisko –  potrzebne   do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

b)    adres (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c)    e-mail – potrzebny do komunikacji związanej z przyjmowaniem i realizowaniem zakupu

d)    numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy 

4. Cel przetwarzania:

Realizacja Twoich zamówień oraz przesyłanie ofert handlowych w odpowiedzi na zapytania uzyskane drogą elektroniczną lub telefoniczną, lub uzyskane z systemu sprzedażowego sklepu.

5. Podstawa przetwarzania:

Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne takie jak: 

podmiot realizujący dostawę towarów, dostawca płatności, biuro księgowe oraz osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadkach transakcji w sklepie niezbędne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych to brak możliwości dokonania zamówień w systemie sklepu.

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, czyli zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych w celu realizacji umowy sprzedaży a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. Możliwość cofnięcia zgody istnieje w każdej chwili.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych

b) prawo do zmiany danych osobowych

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem:

pisemnie na adres: P&M Capital, 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A/296 lub na e-mail: sklep@littlehouse.pl

10. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

11. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych które posiadamy
bezzwłocznie poinformujemy Klientów o tym, jakie dane wyciekły; oraz w ciągu 72 godzin od wystąpienia naruszenia danych poinformujemy o tym fakcie odpowiedni organ czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).